Trestné právo

Trestné právo

Trestné právo poskytuje ochranu konkrétnym spoločenským záujmom uvedeným v Trestnom zákone pred protiprávnym konaním osôb

Občianske a rodinné právo

Občianske a rodinné právo

Občianske právo reguluje vzťahy medzi občanmi, vznikajúce na súkromno právnom základe, najmä vlastnícke, dedičské a záväzkové právo.

Obchodné právo

Obchodné právo

Obchodné právo upravuje právne postavenie podnikateľov a vzťahy, do ktorých navzájom vstupujú pri uskutočňovaní podnikateľskej činnosti

Pracovné právo

Pracovné právo

Pracovné právo je odvetvie práva upravujúce vzťahy vzni- kajúce medzi zamestnancami a zamestnávateľmi najmä podľa Zákonníka práce

Správne právo

Správne právo

Správne právo je osobitné odvetvie práva, upravujúce organizáciu a činnosť verejnej správy, vrátane administratívno- právnych vzťahov