Advokát JUDr. Namir Alyasry PhD.

Namir Alyasry absolvoval v rokoch 2001-2006 štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré bolo zavŕšené štátnou skúškou a získaním titulu magister (Mgr.). V roku 2007 absolvoval rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej práce na základe čoho mu bol udelený titul doktor obojakého práva (JUDr.). V roku 2010 po výkonaní zákonnej praxe advokátskeho koncipienta absolvoval s vyznamenaním advokátsku skúšku. V rokoch 2006-2011 zároveň absolvoval doktorandské štúdium z trestného práva na Paneurópskej vysokej škole, Fakulte práva, počas ktorého trestné právo hmotné a procesné taktiež vyučoval. Doktorandské štúdium bolo zavŕšené obhajobou dizertačnej práce a udelením akademického titulu philosophiae doctor (PhD.).


V zozname advokátov vedeným Slovenskou advokátskou komorou je zapísaný od roku 2010 s prideleným číslom licencie 5347.

Advokát ovláda aktívne anglický a nemecký jazyk.