Trestné právo poskytuje ochranu konkrétnym spoločenským záujmom uvedeným v Trestnom zákone pred protiprávnym konaním osôb

Základné právne predpisy: Trestný zákon, Trestný poriadok

Klientom poskytujeme komplexné hájenie ich práv a právom chránených záujmov v ktoromkoľvek štádiu trestného konania, ako obhajca obvineného, splnomocnenec poškodeného, či ako advokát svedka (v zmysle rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky i svedok môže požiadať advokáta o jeho prítomnosť pri výsluchu v rámci trestného konania- napr. pri výsluchu pred policajtom). Zabezpečíme, aby ste neboli pri kontakte s policajtmi či súdom sami a aby ste mali v každom okamihu možnosť odbornej rady, nakoľko Vaše rozhodnutie môže mať v ďalších fázach trestného konania enormný význam.