Občianske právo reguluje vzťahy medzi občanmi, vznikajúce na súkromno právnom základe, najmä vlastnícke, dedičské a záväzkové právo.

Základné právne predpisy: Občiansky zákonník, Zákon o rodine, Občiansky súdny poriadok, Exekučný poriadok

Pri uplatňovaní zákonných nárokov je vždy dobré mať na svojej strane osobu v tejto oblasti erudovanú, nakoľko i krátka porada pred realizáciou významného právneho úkonu môže zabrániť neskoršiemu vzniku závažným problémov a zhoršeniu medziľudských či dokonca rodinných vzťahov. Už od obdobia antiky sa traduje, že dobré zmluvy robia dobrých priateľov. Zabezpečujeme hájenie práv a právom chránených záujmov klientov či už odborným poradenstvom, zabezpečovaním mimosúdneho či súdneho uplatenia (žalobca) či súdnej obrany (žalovaný) práv klientov. Klientov zastupujeme v exekučných konaniach, či konaniach týkajúcich sa realizácie práv podľa zákona o rodine (napr. konanie o rozvod, výživné, zverenie do osobnej starostlivosti). Pre sudcu, ktorý koná vo veci je tiež najjednoduchšie, ak sú účastníci zastúpení advokátmi, nakoľko pojednávanie je spravidla vedené vecne a netreba odstraňovať nedostatky ktoré často vznikajú v prípade, ak osoby vystupujú pred súdom bez právneho zástupcu.