Pracovné právo je odvetvie práva upravujúce vzťahy vzni- kajúce medzi zamestnancami a zamestnávateľmi najmä podľa Zákonníka práce

Základné právne predpisy: Zákonník práce

Klientom poskytujeme právne poradenstvo podporujúce záujmy zamestnancov, alebo zamestnávateľov. Poskytujeme konzultácie a právne stanoviská vo vzťahu k návrhom pracovných zmlúv, ako aj dohôd mimo pracovného pomeru. Klientov taktiež zastupujeme v súdnych sporoch vyplývajúcich z nezhôd vznikajúcich z pracovno-právnych vzťahov.