Správne právo je osobitné odvetvie práva, upravujúce organizáciu a činnosť verejnej správy, vrátane administratívno- právnych vzťahov

Základné právne predpisy: Správny poriadok, Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, Zákon o krajských úradoch a obvodných úradoch, Zákon o živnostenskom podnikaní

Každý z nás z času na čas prichádza do kontaktu so „štátnym aparátom“, keď za účelom uspokojenia svojich nárokov potrebuje od orgánov verejnej správy súčinnosť, prípadne ak štát voči nemu uplatňuje svoje kontrolné či sankčné oprávnania. Fundovaná pomoc advokáta napr. v rámci správneho konania odbremení jednak Vás a konajúcemu úradníkovi uľahčí prácu, nakoľko proti nemu bude vystupovať osoba, ktorá má z danej oblasti potrebné znalosti, čo celý proces zrýchli a zjednoduší.