Advokátska kancelária Judr. Namir Alyasry PhD.

Trestné právo poskytuje ochranu konkrétnym spoločenským záujmom uvedeným v Trestnom zákone pred protiprávnym konaním osôb

Občianske právo reguluje vzťahy medzi občanmi, vznikajúce na súkromno právnom základe, najmä vlastnícke, dedičské a záväzkové právo.

Obchodné právo upravuje právne postavenie podnikateľov a vzťahy, do ktorých navzájom vstupujú pri uskutočňovaní podnikateľskej činnosti

Pracovné právo je odvetvie práva upravujúce vzťahy vzni- kajúce medzi zamestnancami a zamestnávateľmi najmä podľa Zákonníka práce

Správne právo je osobitné odvetvie práva, upravujúce organizáciu a činnosť verejnej správy, vrátane administratívno- právnych vzťahov